menu close menu 

Tüzük

PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ

MADDE 1-

 

Kulüp 01.07.1990 tarihinde Denizli’de “Denizli Pamukkale Tenis Kulübü” adıyla kurulmuş olup, unvanı “Pamukkale Tenis Kulübü Derneği” olarak değiştirilmiştir. Merkezi Denizli Karakurt Yolu Üzeri 3. Km dır. Şubesi yoktur. Kulüp Derneğinin rengi “Yeşil- Turkuaz” dır.

 

DERNEĞİN AMACI, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 

MADDE 2-

(1) Kulübün amacı, Büyük Önderimiz Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak, fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

(2) Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle, sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, faaliyette bulunduğu spor dallarında yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen özel veya resmi yarışma,  turnuva ve organizasyonlara katılmaktır.

(3) Tenis, yüzme, atlı spor, bowling, masa tenisi, bilardo, golf, okçuluk, trap, buz pateni, futbol, optimist, lazer, kürek, bocce ve tüm açık hava sporlarını geliştirmektir. Bu amaca uygun aktiviteler için spor salonu, lokanta, lokal, kafeterya yaptırarak işletilmesini temin etmek,

(4) Kulüp derneği bu amaca ulaşabilmek için yeni araziler ve arsalar satın alır. Tenis, yüzme, atlı spor, bowling, masa tenisi, bilardo, golf, okçuluk, trap, buz pateni, futbol, optimist, lazer, kürek, bocce ve tüm açık hava sporlarını öğretir, yayar, bölgesel, ulusal ve uluslar arası karşılaşmalar düzenler, düzenlenen karşılaşmalara katılır, toplantılar yapar, ilgili tesisler kurar ve eldeki tesislerin bakımını yapar, antrenörler yetiştirir. Yetişmiş antrenörlerden faydalanmayı sağlar ve gençliğe tenis sporunu tanımak,

(5) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

(6) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

(7) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

(8) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

(9) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

(10) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

(11) Üyelerinin yararlanmaları ve bos zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

(12) Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

(13) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

(14) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

(15) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

(16) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

(17) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

(18) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler le veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

 

 

 

 

 

FAALIYET ALANI

MADDE 3-

Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELIK ISLEMLERI

MADDE 4-

Bir isteklinin derneğe asil üye olabilmesi için 18 yasını doldurmuş ve medeni haklara sahip olması gerekir.

Kulübe üye olmak istediğini, yazılı bir biçimde ileten adaya bir başvuru formu verilir.  Aday, kendisini

Kulübe öneren 2 asil üyenin de imzalayacağı bu formu doldurarak, Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu adayın durumunun Dernek amaçlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını, kötü şöhreti bulunup bulunmadığını ve Dernekler Kanununa aykırı halinin olup olmadığını denetler.

Başvuru kabul edildiği takdirde, başvuru formunun bir sureti Kulüp ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 15 gün süre ile tutarak ilan eder.

Askı müddeti süresince, Kulübün her üyesi, itiraz sebeplerini belirtmek suretiyle, yazılı olarak üyeliğe itiraz edebilir. Bu itiraz, kesinlikle gizlidir.

Askı süresinin sonunda aday, Genel Kurul’un belirlediği süre ve taksitlerde tesis katılım payını ve o yıl ile ilgili tespit edilen yıllık üye aidatını ödemek koşulu ile üye kayıt defterine üyeliği kaydedilir.

Tüzel kişiler derneğe Yönetim Kurulunun oluru ile üye olabilirler. Bu durumda üye kuruluş iki kişi ile temsil edilir ve kulüp hizmetlerinden tüzel kuruluş tarafından kulübe ismi bildirilen iki kişi faydalandırılır. Tüzel kişiler kendilerini temsil edecek kişileri Yönetim Kuruluna bildirerek her sene değiştirebilir. Bu değişikliği Yönetim Kurulu kabul edip etmemekte serbesttir. Herhangi bir itiraz halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermeksizin isteklinin başvurusunu reddedebilir.

Üyeliği kabul kararı gizli oyla ve oylamaya katılanların en az üçte ikisinin çoğunluğu ile verilir.

Üyeliği reddedilen istekli üç yıl geçmeden üyelik için tekrar başvuramaz.

 

 Ancak,

(a) yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar;

(b) erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama suçlarından, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan, kasden öldürme suçundan, işkence ve eziyet suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası ile mahkûm olanlar;

 (c) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar;

(d) Kulübe veya Kulübün kurduğu ya da ortağı olduğu şirketlere ilam veya icra takibi ile kesinleşmiş bir

borcunu ödememiş olanlar; kulübe üye olamazlar.

 

KULÜP DERNEGINE GIRIS ÜCRETI VE AIDAT

MADDE 5-

• Kulüp derneğine üye olmak için ödenecek giriş aidatı ve aylık aidatı Genel Kurulca belirlenir. Giriş aidatı Yönetim Kurulunun uygun göreceği şartlarda ödenir.

. Namzet üyelerden alınacak üye giriş aidatı Genel Kurul’un, o yıl için asil üye olacak kişilerden alınacak bedelin % 50’sidir.

• Saha ve tesisler için bakım ve onarım aidatı ise gerektiğinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

KULÜP DERNEGININ ÜYELERI

MADDE 6-

Kulüp derneğinin üyeleri;

 1. Asil Üye
 2. Fahri Üye
 3. Namzet Üye
 4. Aile Bireyleri
 5. Namzet üye statüsündeki sporcular

• ASIL ÜYELER: Kanunun gösterdiği şartlara ve tüzük hükümlerine göre kulüp derneğine üye olan kişilerdir. Kulüp derneğinin tesislerinden yararlanırlar. Genel kurulda seçer ve seçilebilirler.

• FAHRI ÜYELER: Kulüp derneğinin amacına maddi ve manevi varlığı ile katkıda bulunan tenis sporunda ve yönetiminde başarılı olmuş kişilerdir. Nitelikleri, kimlikleri ve süreleri her sene Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Fahri üyeler kulübün tesislerinden ücretsiz olarak faydalanırlar. Ancak kendileri isterlerse maddi yardımda bulunabilir, aidat verebilirler. Genel kurulda seçemez ve seçilemezler.

.  NAMZET ÜYELER: Kulüp üyelerinin Kulübe üye olmalarına engel halleri bulunmayan 18 yaşını tamamlamış çocuklarıdır. Bunlardan 30 yaşını doldurmayanlara Kulüp aktivitelerinden yararlan hakkı sağlanır.

30 yaş üzerinde olanlar ise Kulüp aktivitelerinden yararlanamayıp sadece tüzükte aranan bütün koşulları taşımak ve gereklerini yerine getirmek kaydıyla asil üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Namzet üyelerin hukuksal durumları asil üyeye bağlıdır. Yıllık üye aidatı alınmaz.

AİLE BİREYLERİ: Asil üyelerin eşleri ve 18 yaşını doldurmamış çocukları aile bireyi sayılırlar. Aile bireylerine kulüp aktivitelerinden yararlanma hakkı sağlanır.

Hukuksal durumları asil üyeye bağlıdır, yıllık üye aidatı alınmaz.

NAMZET ÜYE STATÜSÜNDEKİ SPORCULAR: Kulüp altyapısında performans oyuncu konumunda lisanslı olarak 5 yıl süreyle nizasız ve fasılasız kulübü temsil etmiş olan sporcular, yaşa bakılmaksızın namzet üye statüsünde bulunurlar ve asil üyeliğe geçiş talepleri namzet üye statüsünde değerlendirilir.

 

ASİL ÜYELERİN HAKLARI

Madde-7: Asil üyeler;

a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara katılırlar, müzakerelere iştirak ederler.

b) Kulübün yetkili kurullarını seçer ve bu kurullara seçilebilirler.

c) Kulübün tüm aktivitelerinden Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yararlanırlar.

d) Asil üyelerin eşleri ve 30 yaşını doldurmamış çocukları, Kulüp olanaklarından asil üyeler gibi faydalanabilirler.

 

ÜYELERİN GÖREVLERİ

Madde-8: Üyeler;

a) Kulübe, her türlü taahhüt ve borçlarını zamanında yerine getirmek,

b) Kulüp tesislerini, Kulübe ait olan her türlü spor malzeme ve vasıtalarını, demirbaşlarını korumak ve zarar vermeyecek şekilde kullanmak,

c) Kulübün huzurunu bozacak davranışlardan, Kulüp şan ve şöhretini zedeleyecek, hal ve hareketlerden kaçınmak,

d) Sporculuk ruhu ile bağdaşmayan davranışlardan kaçınmak,

e) Kulüp yetkili kurullarınca verilmiş kararlara ve konulmuş kurallara uymak,

f) Kulübe bildirdiği ev ya da işyeri adresleri, telefon ve fax numaraları ile cep telefonu, ileti ve benzer iletişim ve tebliğ bilgilerinin değişmesi durumunda bu değişiklileri hemen ve yazılı olarak Kulübe bildirmek, zorundadırlar.

 

NAMZET ÜYELERİN ASİL ÜYELİĞE GEÇİŞLERİ

Madde 9- 30 yaş üstü namzet üyeler Kulüp aktivitelerinden yararlanamazlar. Ancak, istekleri durumunda yaş sınırlaması olmaksızın asil üyelik için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki namzet üyenin asil üyeliğe kabul edilebilmesi için de başvuranın tüzüğün maddelerinde aranan koşulları taşıması ve gereklerini yerine getirmesi zorunludur.

Namzet üyelerin asil üyelik başvuru talebinin Yönetim Kurulu tarafından reddi durumunda başvuranın namzet üyelik statüsü sona erer.

 

NAMZET ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde-10: Kulübün asil üyelerinin 18 yaşını doldurmuş çocukları “Namzet Üye” niteliğini taşırlar. Bu üyelerden 30 yaşını doldurmamış olanlardan talep edenlere o yıl için Kulüp olanaklarından istifade hakkı verilir.

Üye olan anne veya babanın ölümü halinde sağ kalan çocukları 18 yaşından küçük ise 18 yaşını dolduruncaya kadar aile bireyi sıfatı ile Kulüp olanaklarından yararlanırlar ve 18 yaşını doldurunca namzet üye niteliğini kazanırlar.

Namzet üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Evlenmeleri halinde namzet üyelerin eş ve çocuklarına aile bireyi statüsü tanınmaz.

Namzet üyelerin asil üyeliğe geçmek istemeleri ve tüzüğün ilgili maddelerindeki koşulları yerine

getirmeleri halinde asil üyeliğe kabul edilirler.

 

ÜYELİĞİN SONA ERİŞİ

Madde-11:

a) Asil üyelik:

- Ölüm

- İstifa

- İhraç

b) Namzet üyelik ise:

- Ölüm

 

 

ASİL ÜYELİĞİN DEVAMLILIĞI

Madde-12:

 Asil üyenin ölümü halinde ve ölüm tarihini izleyen 1 yıl içinde ölenin eşi ve 30 yaşını doldurmuş çocuklarının talebi üzerine kendilerine namzet üyelerin asil üyeliğe geçişteki maddeleri kıyasen uygulanır. Bunun uygulanabilmesi için murisin var ise birikmiş aidat borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Miras bırakan üyenin henüz reşit olmayan ya da reşit olmasına rağmen 30 yaşını doldurmamış çocukları ise ölüm tarihi ile normal koşullarda 18, öğreniminin devamı halinde 30 yaşını doldurduğu güne kadar aidat alınmaz ve üyeliği askıda tutulur. Üyeliğin askıda tutulduğu dönemde hak sahibi üyelik haklarından yararlanamaz. Hak sahibinin 18 (öğrenciliğinin sürmesi halinde 30) yaşını doldurduğu (veya 18 yaşını doldurduktan sonra öğrencilik statüsünün herhangi bir nedenle sona ermesi halinde) bu tarihten itibaren yine 1 yıl içerisinde başvurusunu yazılı olarak ve bizzat yapması halinde kendisine namzet üyelikten asil üyeliğe geçiş hakkındaki maddeler kıyasen uygulanır.

Başvuru sahibinin üyeliğe kabulü için, tüzükçe aranan genel koşulları taşıması gerekir.

Üyelik hakkı kazanmayan diğer aile bireylerinin “namzet üyelik” statüleri devam eder.

Bu maddeye göre eş veya çocukların üyelik hakkı kazanması için tüzüğe göre üye olma niteliklerini taşımaları gerekir. Aksi takdirde üyelik talepleri Yönetim Kurulu tarafından reddedilir.

 

KULÜP DERNEGINDEN (ÜYELIKTEN) ÇIKMA-İSTİFA

MADDE 13-

Üyenin ayrılma dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştıktan çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır.

Üyenin, çıkış işlemi tamamlanıncaya kadar birikmiş ödenmemiş aidat borçlarının varlığı ve tahsili işlemleri ayrıca devam eder.

 

KULÜP DERNEGINDEN (ÜYELIKTEN) ÇIKARILMA-İHRAÇ

MADDE 14-

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller:

• Aidatlarını 3 ay üst üste ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararıyla, kulüp derneğine bildirdikleri adreslerine taahhütlü tebligat yapılır. Üyeler adres değişikliğini bildirmemiş iseler kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Yönetim Kurulunun almış olduğu karar tarihinden başlayan iki hafta içerisinde aidatını ödemeyen üyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

• Dernek Kanununda ön görülen şartlar nedeni ile üyelik sıfatı sona erenlerde tüzüğe aykırı hareketlerde bulundukları sabit olanların Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir.

- Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanmak suretiyle niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin edilmesi;

- Kulübe kasten maddi nitelikte zarar verilmesi;

-  Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki kıymetli evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi satılması veya saklanması; Kulübe ait evrak, defter ve kayıtların tahrif, tağyir edilmesi, saklanması veya sahte evrak düzenlenmesi, ifşa edilmesi; Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması;

-  Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübün,  küçük düşürülmesi;

- Basın yayın yolu ile Kulüp üyelerinin, başkan ve Kulüp yönetim kurulu üyelerinin,   kulüp organlarının ve kurullarının üyelerinin, kulüp görevlilerinin, kulüp sporcularının, kulüp teknik adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, onurlarının kırılması veya alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi

- Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübün, küçük düşürülmesi;

-  Üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu veya spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz, onurlarını kırma veya alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi

- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

KULÜP DERNEGININ ORGANLARI

MADDE 15-

Kulüp Derneğinin Organları:

• Genel Kurul

• Yönetim Kurulu

.  Denetim Kurulu

• Onur Kurulu

 

GENEL KURUL

MADDE 16-

Genel Kurul aidatını tamamen ödemiş bulunan asil üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul olağan toplantısı her iki yılda bir Ocak ayinin 15′ine en yakın tatil gününde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine Genel Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Ayrıca Denetleme Kurulunun veya kulüp üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

 

TOPLANTIYA ÇAGRI

MADDE 17-

Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeleri en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik postayla ya da bildirmiş olduğu iletişim numarasına gönderilecek kısa mesajla bildirmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerin ikinci toplantıya çağrılması yukarıdaki esaslara göre yeniden ayni şekilde yapılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI VE KARAR ÇOGUNLUGU

MADDE 18-

• Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakki olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının toplamının iki katından az olamaz.

• Genel Kurul toplantılarında kararlar üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakki vardır. Üye, oyunu bizzat kullanabilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

• Genel Kurul Toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

• Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlar karsısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddenin (a) bendindeki belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

• Genel Kurulda yalnız gündeme konulan konular görüşülür. Ancak mevcut üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Sekreterler tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

GENEL KURULUN YETKI VE GÖREVLERI:

MADDE 19-

• Toplantıya bir başkan bir başkan vekili, iki sekreter seçmek,

• Yönetim kurulunun ve Denetleme Kurulunun faaliyet raporlarını görüşmek,

• Çalışma devresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması hakkında karar vermek,

• Yeni Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini aksine bir karar alınmadıkça gizli oyla seçmek,(gizli oylama divan başkanlığınca dağıtılacak kağıtlara yazılacak tercihlerin katlanarak sandığa atılması yoluyla yapılır)

• Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini aksine bir karar alınmadıkça gizli oyla seçmek, ,(gizli oylama divan başkanlığınca dağıtılacak kağıtlara yazılacak tercihlerin katlanarak sandığa atılması yoluyla yapılır)

• Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

• Ana tüzükte değiştirilmesi istenen maddeler hakkında karar almak,

• Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

• Derneğin feshine karar vermek,

• Bu tüzükte ve kanunlarda gösterilen hususlar hakkında gerekli kararlar almak,

• Derneğin ayni amaçla kurulan diğer tenis kulüpleri ile federasyon teşkiline veya iştirak edilen federasyondan ayrılmasına karar vermek,

 • Kulübün yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;
 • Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere, vakıflara katılmaya veya bunlardan ayrılmaya karar vermek;
 • Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açılması, mevcut şube veya şubeler ile temsilciliklerin kapatılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;
 •  Kulüp hizmetleri için yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmelerde görevlendirme esasları ile gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

 

Genel Kurulun yetki ve görevleri içindedir

 

 

 

MADDE 20-

Genel kurulun görüş ve tutanakları Başkanlık Divanınca imzalanıp kendilerine tevdi edildikten sonra yönetim kurulunca saklanır.

 

YÖNETIM KURULU

MADDE 21-

• Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından gizli oyla 9 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulunun asil 9 üyesinden sonra en çok oy alan 9 kişi aldıkları oy adedi sırasına göre yedek üye olurlar.

• Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir asbaşkan, 2 başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye, seçer. Bir de Onur Kurulu Temsilcisi seçer. Yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz ve izinsiz olarak katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 22-

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Vilayet Makamına yazı ile bildirilir.

 

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 23-

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

• Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

• Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

• Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

• Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

• Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

• Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

• Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,

• Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

• Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

• Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

• Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

.  Sporcu Ve Antrenörlerin Başarılarına İlişkin Ödülleri Belirlemek Ve Uygulamak,

. Kulüp faaliyetleri için gerekli gördüğü komisyonları oluşturmak ve yetkilendirmek.

 

MADDE 24-

Yönetim Kurulu kulüp derneğinin islerinin layıkıyla yapılmasını sağlamak için gerektiğinde kendisine yardımcı olmak üzere geçici veya devamlı sosyal ve teknik komiteler teşkil edebilir. Komite üyelerinin sayısı islerin önemine göre Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Yönetim Kurulu, Kulüp iş ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

 Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan yardımcılarından yaşça büyük olan başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dâhil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar, Kulüp Başkanı veya Başkan yardımcıları ile birlikte Genel Sekreter tarafından imzalanır.

 Başkan veya Yönetim Kurulu Üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldığı takdirde, seçim süreleri dolmadan da Yönetim Kurulu için seçim yapılabilir.

 Mazeretsiz olarak arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

 

 

Denetim Kurulunun Teşkili,

MADDE 25-

 Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolay boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 26-

• Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

• Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 27- ONUR KURULU

Onur Kurulu aşağıda belirtilen kişilerden olmak üzere Genel Kurulca seçilecek 3 kişiden oluşur:

 • Genel kurulca seçilmiş fahri üyeler,
 • En az iki dönem (4 yıllık süreden az olmamak koşulu ile )yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar,
 • En uzun süre yönetim kurulu üyeliği yapmış ve fiilen görevi devam eden 10 üye
 • En az üç dönem(6 yıllık süreden az olmamak koşulu ile ) denetleme kurulu üyeliği yapmış üyeler,
 • Derneğin en es ki beş üyesi (üyeliği fiilen devam eden üyelerden ve üye karar tarihine göre )

 

 

ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28-

Derneğin gelişmesi ve geleceğini ilgilendiren konularda uygun gördüğü  her zaman yönetim kuruluna tavsiye destek ve görüş bildirmek.

 

 

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 29-

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

• Üye Giriş Ödentisi: Üyelerden alınan üye giriş ödentisidir. Bu miktarı değiştirmeye genel kurul yetkilidir.

• Üye Aidatı: Aylık olarak alınan aidattır. Bu miktarı değiştirmeye genel kurul yetkilidir.

• Sporcu aidatları: Tenis takımı ve tenis çalışmalarına katılan sporculardan Yönetim Kurulunun belirleyeceği aidat alınır. Ancak tenis takımındaki sporcuların Türkiye Tenis Federasyonu veya özel kurumlar, kuruluşlar ve kişiler tarafından organize edilen şehir içi ve dışında katıldıkları tüm turnuvalardaki harcama ile giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

• Misafir Oyuncu Ödentisi: Kortlardan üyeler gibi yararlanan oyunculardan alınan ödentiler. Bu miktarı değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

• Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

• Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

• Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

• Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

• Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

• Diğer gelirler

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 MADDE 30-

Defter tutma esasları;

• Dernekte, işletme hesabi esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mali tebliğlerle her yıl belirtilen limiti asması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabi esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

• Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

KAYIT USULU

MADDE 31-

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 32-

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 I. İşletme hesabi esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a• Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b• Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere islenebilir.

c• Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d• Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere islenir.

e• İşletme Hesabi Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere islenir.

f• Alindi Belgesi Kayıt Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 II. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

• 32. Maddenin 1. bendinin a, b, c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

• Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

 

DEFTERLERIN TASTIKI

MADDE 33-

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

GELIR TABLOSU VE BILANÇONUN DÜZENLENMESI

MADDE 34-

İşletme hesabi esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16′da belirtilen) “İşletme Hesabi Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEGIN GELIR VE GIDER ISLEMLERI

MADDE 35-

• I. Gelir ve gider belgeleri;

• Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de örneği bulunan) “Alindi Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.

• Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13′te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

• Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14′te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15′te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alindi Belgesi” ile kabul edilir.

 

• II. Alindi Belgeleri

• Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alindi Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alindi belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alindi belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

• III. Yetki Belgesi

• Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19′da örneği bulunan) “Yetki Belgesi ” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok 1 yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgelerinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

• IV. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

• Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

• V. Beyanname Verilmesi

• Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21′de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

• VI. Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

• I. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

• Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3′ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 

• II. Genel kurul sonuç bildirimine

• Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

• Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski sekli ile dernek tüzüğünün son seklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

• III. Taşınmazların Bildirilmesi

• Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26′da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

• IV. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

• Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4′te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

• Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

• Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

• V. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

• Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23′de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

• VI. Değişikliklerin Bildirilmesi

• Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24′te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25′te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

• Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEGIN IÇ DENETIMI

MADDE 36-

• Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

• Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 37-

• Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE 38-

• Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

• Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

• Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

 

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Sekli

MADDE 39-

 • Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

• Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

• Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

• I. Tasfiye İşlemleri

• Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pamukkale Tenis Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

• II. Hüküm Eksikliği

MADDE 40-

• Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 40 (KIRK) maddeden ibarettir.